VIETKINGS - KYLUC.TV: Bản tin đề xuất kỷ lục Việt Nam 04 - Duyệt Thị Đường nhà hát cổ xưa nhất Việt Nam

27-11-2019

KYLUC.TV: Những công trình kiến trúc lịch sử lâu đời, gắn liền với sự phát triển văn hóa, nghệ thuật và xã hội của Việt Nam, đang được Viện kỷ lục Việt Nam đề xuất kỷ lục


VIETKINGS - KYLUC.TV

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ