VIETKINGS - KYLUC.TV: Những dự án mới của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trong năm 2019 - 2020

12-10-2019

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) đã công bố những dự án mới của mình trong năm 2019 - 2020, đánh dấu bước phát triển vượt bậc ngày càng lớn mạnh của tổ chức.


VIETKINGS - KYLUC.TV

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ