Kỷ lục thế giới về đánh trống của các nhân viên Trung tâm y tế Maryland

04-07-2014

Kỷ lục Trung tâm y tế Maryland phối hợp với Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Clarice Smith, quy tụ 1400 thành viên đã cùng nhau lập kỷ lục biểu diễn đánh trống.


Kỷ lục trước đó là 1331 người cùng nhau chơi trống Dolu, được thiết lập tại Hyderbad, Andhra Pradesh, Ấn Độ vào ngày 6/5/2012.

Ý tưởng táo bạo của trung tâm ty tế Maryland phối hợp với Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Clarice Smith gồm người lớn, trẻ em, toàn thể gia đình của nhân viên trung tâm. Sự kiện lập kỷ lục được tổ chức vào ngày 26/4/2014 từ 12 giờ đến 3 giờ 30.Nguồn: Moderndrummer
Thái Duy - Cẩm nang Thông tin Kỷ lục

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ