1435 kỷ lục gia và các đơn vị sở hữu kỷ lục Việt Nam trên toàn quốc

11-10-2013

Gần 1500 Kỷ lục Việt Nam trên toàn quốc đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập trong thời gian qua.


Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ