• Trang chủ
  • Việt nam những điều đặc biệt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Việt nam những điều đặc biệt

Hành trình tìm kiếm những giá trị Việt Nam: Việt Nam - Những điều đặc biệt

26-05-2018

(Kỷ lục - VietKings) Hệ giá trị Việt Nam được hình thành và thử thách bởi lịch sử, kế thừa truyền thống và phát huy giá trị hiện đại. Chính hệ giá trị đó làm nên những điều đặc biệt mà chỉ có đất nước và con người Việt Nam sở hữu.