KYLUCTV - Luật sư Nguyễn Tri Thắng, phát biểu về tầm quan trọng của Tài sản số

11-11-2021

Luật sư Nguyễn Tri Thắng, phát biểu về tầm quan trọng của Tài sản số, vấn đề an ninh phi truyền thông, khái quát các nền tảng, cơ sở pháp luật để thực hiện hóa "Hành trình tìm kiếm, tư vấn, xác lập Tài sản trí tuệ Việt Nam ở 63 tỉnh, thành phố"