Bách niên cổ vật (P.198): Các vật phẩm nước ngoài được sử dụng bởi các hoàng đế Trung Hoa trong triều đại nhà Thanh.

13-12-2016

Ngày 1/12/2015, Bảo tàng Sơn Đông ở Tế Nam mở cuộc triển lãm một số vật phẩm nước ngoài được sử dụng bởi các hoàng đế Trung Hoa trong triều đại nhà Thanh (1644-1911). Các bộ sưu tập được cung cấp bởi Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh.

 

A flowerpot-shaped clock used by ancient Chinese emperors is exhibited at the Shandong Museum in Jinan, capital of east China's Shandong Province, Dec. 1, 2015. The exhibition shows some foreign products used by Chinese emperors in Qing Dynasty (1644-1911). The collections were offered by the Forbidden City in Beijing, also known as the Palace Museum. (Xinhua/Guo Xulei)

Một đồng hồ hình lọ hoa.

Pupils experience interactive games at an exhibition at the Shandong Museum in Jinan, capital of east China's Shandong Province, Dec. 1, 2015. The exhibition shows some foreign products used by Chinese emperors in Qing Dynasty (1644-1911). The collections were offered by the Forbidden City in Beijing, also known as the Palace Museum. (Xinhua/Guo Xulei)

Một số học sinh trải nghiệm các trò chơi tương tác tại cuộc triển lãm.

A hand-driven fan used by ancient Chinese emperors is exhibited at the Shandong Museum in Jinan, capital of east China's Shandong Province, Dec. 1, 2015. The exhibition shows some foreign products used by Chinese emperors in Qing Dynasty (1644-1911). The collections were offered by the Forbidden City in Beijing, also known as the Palace Museum. (Xinhua/Guo Xulei)

Một chiếc quạt bằng tay.

A gold-plated clock used by ancient Chinese emperors is exhibited at the Shandong Museum in Jinan, capital of east China's Shandong Province, Dec. 1, 2015. The exhibition shows some foreign products used by Chinese emperors in Qing Dynasty (1644-1911). The collections were offered by the Forbidden City in Beijing, also known as the Palace Museum. (Xinhua/Guo Xulei)

Một chiếc đồng hồ mạ vàng.

A flowerpot-shaped clock used by ancient Chinese emperors is exhibited at the Shandong Museum in Jinan, capital of east China's Shandong Province, Dec. 1, 2015. The exhibition shows some foreign products used by Chinese emperors in Qing Dynasty (1644-1911). The collections were offered by the Forbidden City in Beijing, also known as the Palace Museum. (Xinhua/Guo Xulei)

Một chiếc đồng hồ có hình lọ hoa.

A gold-plated clock used by ancient Chinese emperors is exhibited at the Shandong Museum in Jinan, capital of east China's Shandong Province, Dec. 1, 2015. The exhibition shows some foreign products used by Chinese emperors in Qing Dynasty (1644-1911). The collections were offered by the Forbidden City in Beijing, also known as the Palace Museum. (Xinhua/Guo Xulei)

Một chiếc đồng hồ mạ vàng.

A gold-plated clock used by ancient Chinese emperors is exhibited at the Shandong Museum in Jinan, capital of east China's Shandong Province, Dec. 1, 2015. The exhibition shows some foreign products used by Chinese emperors in Qing Dynasty (1644-1911). The collections were offered by the Forbidden City in Beijing, also known as the Palace Museum. (Xinhua/Guo Xulei)

Một chiếc đồng hồ mạ vàng.

Weighing scales collected by ancient Chinese emperors are exhibited at the Shandong Museum in Jinan, capital of east China's Shandong Province, Dec. 1, 2015. The exhibition shows some foreign products used by Chinese emperors in Qing Dynasty (1644-1911). The collections were offered by the Forbidden City in Beijing, also known as the Palace Museum. (Xinhua/Guo Xulei)

 

A clock used by ancient Chinese emperors is exhibited at the Shandong Museum in Jinan, capital of east China's Shandong Province, Dec. 1, 2015. The exhibition shows some foreign products used by Chinese emperors in Qing Dynasty (1644-1911). The collections were offered by the Forbidden City in Beijing, also known as the Palace Museum. (Xinhua/Guo Xulei)

Một chiếc đồng hồ.

A clock used by ancient Chinese emperors is exhibited at the Shandong Museum in Jinan, capital of east China's Shandong Province, Dec. 1, 2015. The exhibition shows some foreign products used by Chinese emperors in Qing Dynasty (1644-1911). The collections were offered by the Forbidden City in Beijing, also known as the Palace Museum. (Xinhua/Guo Xulei)

 

A mini gun collected by ancient Chinese emperors is exhibited at the Shandong Museum in Jinan, capital of east China's Shandong Province, Dec. 1, 2015. The exhibition shows some foreign products used by Chinese emperors in Qing Dynasty (1644-1911). The collections were offered by the Forbidden City in Beijing, also known as the Palace Museum. (Xinhua/Guo Xulei)

Một khẩu súng nhỏ.

 

Theo covattinhhoa