1435 kỷ lục gia và các đơn vị sở hữu kỷ lục Việt Nam trên toàn quốc

11-10-2013

Gần 1500 Kỷ lục Việt Nam trên toàn quốc đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập trong thời gian qua.