[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.448] - World Bank Group (Mỹ): Tổ chức ngân hàng phát triển lớn nhất thế giới

16-07-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) World Bank Group cung cấp sự hỗ trợ về mặt tư vấn và tài chính dưới hình thức các khoản cho vay chiết khấu và viện trợ không hoàn lại cho các quốc gia đang gặp khó khăn với đói nghèo.

World Bank Group là ngân hàng phát triển lớn nhất thế giới, được thành lập với nhiệm vụ và sứ mệnh giúp giảm thiểu nạn nghèo đói trên thế giới. Tổ chức có 189 quốc gia thành viên và có trụ sở tại thủ đô Washington, D.C.

World Bank Group cung cấp sự hỗ trợ về mặt tư vấn và tài chính dưới hình thức các khoản cho vay chiết khấu và viện trợ không hoàn lại cho các quốc gia đang gặp khó khăn với đói nghèo, tập trung vào các lĩnh vực như y tế, giáo dục và nông nghiệp. Tổ chức được thành lập vào ngày 27 tháng 12 năm 1945, như một phần của thỏa thuận Bretton Woods và bao gồm năm tổ chức:

• Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (IBRD)

• Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA)

• Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

• Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA)

• Trung tâm Quốc tế về Giải quyết Tranh chấp Đầu tư (ICSID)

Theo trang web của Nhóm Ngân hàng Thế giới, tổ chức có hai mục tiêu cần hoàn thành vào năm 2030: chấm dứt tình trạng nghèo cùng cực, được định nghĩa là giảm tỷ lệ dân số thế giới sống dưới 1,90 đô la mỗi ngày xuống 3% và tăng thu nhập của 40% thu nhập thấp nhất của mọi quốc gia.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ