Hội đồng Tư vấn Tổ chức Kỷ lục Việt Nam

26-05-2015

(VietKings) Hội đồng Tư vấn Xác lập Kỷ lục Việt Nam của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam gồm 106 vị là các nhà khoa học, các nhà sử học, nhà báo, các chuyên gia, chuyên viên hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực cùng tham gia tích cực trong các hoạt động tìm kiếm, kết nối và đề xuất xác lập các Kỷ lục Việt Nam.


TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM - VIETKINGS

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ