(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.207. Merriam-Webster : Nhà xuất bản từ điển lâu đời nhất của Hoa Kỳ

23-05-2018

(USKings.us - Kyluc.vn) Merriam-Webster là một công ty của Mỹ xuất bản sách tham khảo, đặc biệt nhất là từ điển.

Năm 1806, Webster xuất bản từ điển đầu tiên của ông, một từ điển bổ túc của ngôn ngữ tiếng Anh. Năm 1807 Webster bắt đầu hai thập kỷ làm việc chuyên sâu để mở rộng ấn phẩm của mình thành một từ điển toàn diện, một từ điển tiếng Anh bằng ngôn ngữ Anh. Để tìm hiểu về nguyên nhân của từ ngữ, Webster đã học 26 ngôn ngữ khác nhau. Webster hy vọng tiêu chuẩn hóa những bài phát biểu của Mỹ, vì người Mỹ ở các vùng khác nhau của đất nước sử dụng một số từ vựng khác nhau và được viết, phát âm và sử dụng các từ khác nhau.

Noah Webster

Năm 1828, George và Charles Merriam thành lập công ty là G & C Merriam Co. ở Springfield, Massachusetts. Năm 1843, sau cái chết của Webster,  George Merriam và Charles Merriam đã mua lại và đảm bảo quyền xuất bản và sửa đổi từ điển phiên bản 1840. Năm 1847, Merriam xuất bản từ điển Merriam- Webster. Thương hiệu lâu đời này đã có những nỗ lực đáng kể để bắt kịp xu hướng ngôn ngữ hiện đại.

George (trên) và Charles Merriam 

Năm 1884 từ điển Merriam-Webster chứa 118.000 từ, nhiều hơn 3000 từ so với bất kỳ cuốn từ điển tiếng Anh khác.

 


Vietkings (tổng hợp) - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.org) - Nguồn hình internet