Kinh đô đầu tiên và quốc hiệu đầu tiên của Việt Nam

30-03-2012

(Kỷ lục) - Theo sử truyền, Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh 100 người con, 50 người theo cha xuống biển và 50 người theo mẹ lên núi. Người con cả được tôn làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang.Hùng Vương chia nước làm 15 bộ (còn gọi là quận) gồm: Giao Chỉ, Việt Thường, Vũ Ninh, Chu Diên, Phúc Lộc, Ninh Hải, Dương Tuyền, Lục Hải, Hoài Hoan, Cửu Chân, Nhật Nam, Chân Định, Quế Lâm, Thượng Quận, Văn Lang. Đất Phong Châu trở thành kinh đô đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu một thời kỳ mới của lịch sử Việt Nam với sự ra đời của nhà nước đầu tiên lấy quốc hiệu: Văn Lang.

N.D - kyluc.vn