20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

16-10-2014

Theo báo cáo thường niên của hãng tư vấn thương hiệu hàng đầu InterBrand năm 2014, Apple, Google, Coca-Cola có giá trị lớn nhất thế giới, lần lượt là 118,9, 107,4 và 81,6 tỷ USD.


20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

1. Apple

Giá trị thương hiệu: 118,9 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 1

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +21%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

2. Google

Giá trị thương hiệu: 107,4 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 2

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +15%
20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

3. Coco-Cola

Giá trị thương hiệu: 81,6 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 3

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +3%
20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

4. IBM

Giá trị thương hiệu: 72,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 4

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

5. Microsoft

Giá trị thương hiệu: 61,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 5

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +3%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

5. General Electric

Giá trị thương hiệu: 45,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 6

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -3%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

7. Samsung

Giá trị thương hiệu: 45,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 8

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +15%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

8. Toyota

Giá trị thương hiệu: 45,4 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 10

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +20%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

9. McDonald's

Giá trị thương hiệu: 42,3 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 7

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +1%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

10. Mercedes-Benz

Giá trị thương hiệu: 34,3 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 11

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +9%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

11. BMW

Giá trị thương hiệu: 34,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 12

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +7%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

12. Intel

Giá trị thương hiệu: 34,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 9

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

13. Disney

Giá trị thương hiệu: 32,2 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 14

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +14%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

14. Cisco

Giá trị thương hiệu: 30,9 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 13

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +6%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

15. Amazon

Giá trị thương hiệu: 29,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 19

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +25%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

16. Oracle

Giá trị thương hiệu: 25,9 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 18

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +8%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

17. HP

Giá trị thương hiệu: 23,8 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 15

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -8%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

18. Gillette

Giá trị thương hiệu: 22,8 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 16

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -9%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

19. Louis Vuitton

Giá trị thương hiệu: 22,5 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 17

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: -9%

20 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2014

20. Honda

Giá trị thương hiệu: 21,7 tỷ USD

Xếp hạng năm 2013: 20

Thay đổi trong giá trị thương hiệu: +17%